اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن

ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮﺳﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و ﺗﺨﻠﻒ ﺷﯿﻔﺖ ، ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي راﻫﺒﺮداري ﺗﺠﺎرت ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدﯾﺪ :
1 - اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮژان ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺠﺎرت ﭘاﺳﺎرﮔﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزارﯾﺎب ﺛﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﺎزﻧﺪ در ﻃﻮل ﺷﺼﺖ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﭘﺲ از ﻟﻐﻮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد در ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮي ﺛﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ .
2- ﭘﺲ از ﮔذﺷﺖ دو ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد و ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺶ ﻣﺎه ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﺳﯽ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻐﻮ در ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮي ﺛﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ.
3- از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد و ﺳﭙﺮي ﺷﺪن ﺻﺪ روز از ﭘﺲ از گذﺷﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه  ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻐﻮ در ﺗﯿﻢ دﯾﮕﺮي ﺛﺒﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ﻫﺎي 1 و 2  از ﺳﻮي اﻓﺮاد و ﺗﯿﻢ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺷﯿﻔﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪه و ﺷﯿﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪه رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .


اﻟﻒ :در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي اول ﻓﺮد ﺷﯿﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪه وﺷﯿﻔﺖ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه ﺗﻌﺎﯾﻖ ﺑﺪون ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ و در ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺪون ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.
ب -ﺑﺎزارﯾﺎب ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي ﺷﯿﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺪون ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
 تبصره 1 : در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ مﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮتیب ﺷﯿﻘﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺪون ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

تبصره 2 : هرماهه فهرست کر بازاریابان شیف کنندگان و شیفت شوندگان ( بدون درج نام و یا حذف دو رقم سمت راست کد مربوطه )از طریق سایت شرکت اطلاع رسانی می گردد .

تبصره 3 : زمان اجرایی تعلیق شیفت ابتدای ماه بعدی محاسبه میگردد و پورسانت ماه جاری ایشان پس از اخذ رفع تعلیق پرداخت خواهد شد . 

این اطلاعیه از زمان درج اعمال میگردد .